Events

Event:
Announcement and Awarding Ceremony of Longtruk Grant and Final Award artists 2020

Venue:
5th Floor, Auditorium, BACC

Dates:
13 March 2021

📣📣📣กิจกรรมประกาศผลและมอบทุนล่องตรึก ทุนเพื่อศิลปะ 2020 และรางวัลล่องตรึก ศิลปินพำนัก📣📣📣

🚩 วันที่: 13 มีนาคม 2564
เวลา 13:30 – 17:30 น.

📍สถานที่: ชั้น 5 ห้องออดิทอเรียม, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ศิลปินทุนล่องตรึกฯ นำเสนอผลงาน
(กิจกรรมบรรยายภาษาไทย+คำบรรยายภาษาอังกฤษ) และQ & A

🧩 ศิลปิน:
กฤตพร มหาวีระรัตน์
ณณฐ ธนพรรพี
ฐพงค์ ศรีใส

🧩 ภาอรุณ ชูประเสริฐ ภัณฑารักษ์โครงการฯ บรรยายวิธีวิทยา แนวคิดทางภัณฑารักษ์
(กิจกรรมภาษาไทยประกอบเอกสาร+คำบรรยายภาษาอังกฤษ)

🧩 การบรรยาย โดย รศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

หัวข้อ สัตตะและอัตลักษณ์: มุมมองจากโลกและความรู้ ณ ชายขอบของโลก
(กิจกรรมภาษาไทย+เอกสารและคำบรรยายภาษาอังกฤษ)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ศิลปินผู้รับทุนฯ
การประกาศรางวัลโครงการทุนศิลปะดีเด่น และมอบรางวัลให้กับศิลปิน โดยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

//

Announcement and Awarding Ceremony of Longtruk Grant and Final Award artists 2020
Date:13 March 2021
13:30 – 17:30 pm

📍Venue: 5th Floor, Auditorium, BACC
Programs:
Longtruk Grant artists presentation
(Thai with English subtitle) and discussion (Discussion in Thai), Q & A (TH-ENG)

🧩 Artists:
Krittaporn Mahaweerarat
Thapong Srisai
Nanut Thanapornrapee

🧩 Methodology and Curating of Longtruk Grant for the Art project 2020
by Paaroon Chuprasert, Project Curator

🧩 Special Talk by Asst. Prof. Kengkij Kitirianglarp, PhD
Title: Beings and Identities: A Vision from the World and Knowledge at the Edges of the Worlds
(Lecture in Thai + English handout and subtitle on screen)

Awarding ceremony for the grant artists and Final Award artist
by Representative of Taipei Economic and Cultural Office Thailand and Ministry of Culture, Taiwan, Thailand Office

Poster: Atsushi Bunmeewiset

#baannoorg#longtrukgrantfortheart2020#baannoorgcollaborativeartsandculture#baannoorgofflab#baannoorggrant#artistgrant#grantfortheart#supportartist#emergingartist#CulturalTaiwanTH#artcentresilpakornuniversity
#baannoorg10yearsanniversary

Exhibition:
A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories

Venue:
EX SPACE, Sanam Chandra Art Gallery

Dates:
5 March – 10 April 2021

🚩 นิทรรศการ / Exhibition:
A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories
Artistic research and contemporary art exhibition
วันที่ 5 มีนาคม – 10 เมษายน 2564 / 5 March – 10 April 2021

🧩 ภัณฑารักษ์ / Curator
ภาอรุณ ชูประเสริฐ / Paaroon Chuprasert

🧩 ศิลปิน / Artists
กฤตพร มหาวีระรัตน์ / Krittaporn Mahaweerarat
ณณฐ ธนพรรพี / Nanut Thanapornrapee
ฐพงค์ ศรีใส / Thapong Srisai

📍 สถานที่ / Venue:
EX SPACE หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
EX SPACE, Sanam Chandra Art Gallery, Silpakorn University, Nakhon Pathom

🟢 วันเปิดนิทรรศการ / Opening Exhibition:
5 มีนาคม 17.30 / 5 March 17.30
Program: บทสนทนาศิลปินถึงศิลปิน 17:00-18:30 / Artist to Artist program 17:00-18:30
ศิลปินรับเชิญ / Invited Artist: กรกฤต อรุณานนท์ชัย/ Korakrit Arunanondchai

กิจกรรมปิดท้ายกับ 20.00-21.00 / After party with DJ Monkuz x Heavymental 20.00-21.00
.
.

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการล่องตรึก ทุนเพื่อศิลปะ 2020 บริหารและดำเนินโครงการฯ โดย บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม ในความร่วมมือกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, แบล็คเอ้าท์ คอลเล็กทีฟ, จิตร คอลเล็กทีฟ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน), สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดรับโครงการทัศนศิลป์ส่วนบุคคลหรือกลุ่ม ไม่จำกัดสาขาวิชาหรือข้ามศาสตร์วิชาชีพ (cross -disciplinary) เพื่อพัฒนาโครงการสหวิทยาการศิลป์ (inter-disciplinary art) สนับสนุนพื้นที่จัดแสดงผลงาน และโครงการศิลปะนอกเมืองหลวง เปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้สร้างและพัฒนาผลงานที่เน้นการศึกษาเชิงวิจัย (Research Based) ที่เนื้อหาและการปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับ ผู้คน ชุมชน และสังคม โดยใช้ศาสตร์ความรู้อื่นเข้ามาผสมผสาน พัฒนาผลงานร่วมกับกระบวนการทางภัณฑารักษ์ (Curatorial Program) รวมไปถึงได้รับคำปรึกษาจากศิลปินผู้เชี่ยวชาญชาวไต้หวันผ่านการออนไลน์ เนื่องมาจากผลพวงภายหลังสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคศิลปวัฒนธรรม จึงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มออนไลน์ในการสร้างบทสนทนาแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนระหว่างศิลปินทัศนศิลป์ ตลอดจนเชื่อมต่อกับองคาพยพอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการผลิต รวมทั้งการเข้าถึงศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย และอาจเป็นโอกาสของการสร้างโลกศิลปะขึ้นใหม่ในระดับย่อยต่อไป [Manuel Borja-Villel, 2020]
.
ในส่วนของเนื้อหาทางภัณฑารักษ์ โครงการฯมุ่งพิจารณาไปที่การตั้งคำถามถึงการมีชีวิตอยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์ และถามหาความเป็นไปได้ของลักษณะทางสังคมกับบริบทของพื้นที่ทางทัศนศิลป์ที่เปิดกว้างต่อความเป็นอัตลักษณ์อันแตกต่างหลากหลาย หากการมีชีวิตอยู่กับประวัติศาสตร์หมายความถึงการตั้งคำถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับอดีตได้อย่างไร เราจะมีน้ำเสียงและลิ้มรสต่อประวัติศาสตร์อย่างไรในสถานการณ์และสภาวะจำเพาะที่มีการแบ่งแยกความแตกต่าง จุดตรงกลางที่ศิลปินทั้งสามคนในโครงการร่วมยืนอยู่และละเล่นไป คือการขุดคุ้ยลงไปในระนาบของเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่เราถูกทำให้เห็น ซึ่งประวัติศาสตร์กระแสหลักที่ถูกฟอกขาวนั้น ปกคลุมและฉายให้เรารับรู้เพียงรูปร่างของวาทกรรมที่ซ้อนทับอยู่ ศิลปินแต่ละคนจึงหาวิธีการในการเปิด ขุดคุ้ย และนำเรื่องราวยิบย่อยที่ฝังตัวอยู่ออกมาเล่าขาน กางแบและสร้างขึ้นอีกครั้ง ผ่านสื่อทางทัศนศิลป์ที่ทำงานควบคู่กับสหวิทยาการ ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจึงไม่ใช่คำตอบที่กลมกลึงเสียทุกส่วน แต่เป็นปลายเปิดเพื่อให้เรื่องราวเหล่านั้นได้มีช่องว่างหายใจและไปต่อในประเด็นที่ถูกหยิบยกเพื่อนำไปสู่การวิพากษ์อย่างเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

A Verse on Uncomposed Surface: A Gathering of Becoming Stories exhibition is part of LONGTRUK Grant for the Art Project 2020, organized by Baan Noorg Collaborative Arts & Culture in collaboration with Art Centre Silpakorn University, Blackout Collective and JITR Collective, officially supported by Ministry of Culture Republic of China (Taiwan) and Taipei Economic and Cultural Office in Thailand. The project open-call emerging artists with a trans-disciplinary background between art, theory & diverse sciences with the aim to boost professional artistic experience, support exhibition space and art projects outside the capital. Selected artists have developed interdisciplinary research based art projects in which content and process are connected with people, communities and society, and collaborated with the project’s curatorial program including receiving advice from Professional Taiwanese Artists through online conferences. In response to the COVID-19 situation, as part of the art and cultural sector, the project operates the online platform of dialogue exchange between visual artists across boundaries as well as maintaining the connection with the other whole. This phenomenon shows the possibilities of new production and also other forms of accessibility to art, and furthermore, this might be reestablishment of the world of art on a subscale [Manuel Borja-Villel, 2020].
.
In the Curating Methodology, the project focuses on raising questions about how to live with history and asking for the feasibility of social character and visual arts contexts open to the diverse identities of society. To live with history is to pose the question of how to live with the past. What tone of voice do we adopt in relation to history, especially in situations or specific conditions where differences are polarized? The middle point where the three artists in the project stood and played is to delve into the surface of the grand narratives that appear which have been bleached by the mainstream history cover and project only the shape of the discourse. Each artist came up with a method to uncover, delve, and retrieve the narrative that are embedded in them, spread and build again through visual arts media working with interdisciplinary arts. The results that come out are not all-round answers but open-ended for those stories to leave with breathing space, carry on to the issues raised and lead to a wider criticism.

ริเริ่มและดำเนินงานโครงการล่องตรึก ทุนเพื่อศิลปะ 2020 และ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย: บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม
Project Initiator and organizer of Longtruk Grant for the Art Project 2020 and Contemporary Art Exhibition: Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

ภาคีร่วมมือโครงการฯ: หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, แบล็คเอ้าท์ คอลเล็กทีฟ, จิตร คอลเล็กทีฟ
In collaboration with: Art Centre Silpakorn University, Blackout Collective, JITR Collective

สนับสนุนโครงการฯ: กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
Official Support: Ministry of Culture Republic of China (Taiwan) and the Taipei Economic and Cultural Office in Thailand

สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมและห้องจัดแสดงนิทรรศการ: EX SPACE หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
Venue Support: EX SPACE Sanamchandra Art Gallery, Silpakorn University, Nakhon Pathom

Poster: Atsushi Bunmeewiset

#baannoorg#longtrukgrantfortheart2020#baannoorgcollaborativeartsandculture#baannoorgofflab#baannoorggrant#artistgrant#grantfortheart#supportartist#emergingartist#CulturalTaiwanTH#artcentresilpakornuniversity
#baannoorg10yearsanniversary

Dates:
5 March – 10 April 2021

Location:
ExhibitionEx Space, Art Centre Silpakorn University | Talk: 5th Floor, Auditorium, BACC

Curator:
Paaroon Chuprasert

“ศิลปินสอบถามและเก็บบันทึกข้อมูลจากผู้คนในหลายศาสตร์สาขาวิชาทั้งความรู้เชิงประจักษ์และจิตนิยม แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ตีความสร้างเป็น พื้นที่จำเพาะชั่วคราว (Temporary specific) เพื่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมภายในพื้นที่ผ่านสัญลักษณ์ (symbol) เรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่ (Fiction) ซึ่งสร้างบุคลาธิษฐานให้น้ำเสียงและท่าทางของสิวในรูปแบบที่แปลกแตกต่าง กิจกรรมเชิงทดลอง (Experimental activity) ที่จะพาเดินทางไปในสภาวะอันไม่คุ้นชิน ผลงานของฐพงศ์จึงเป็นการเปิดช่องว่างเล็ก ๆ ของสภาวะความเป็นกึ่งกลางและพื้นที่ให้ร่องรอยเหล่านั้นได้ปรากฏอย่างไม่มีมลทินมัวหมอง…….”

ติดตามผลงานของ Thapong Srisai (queenmoth) ศิลปินในโครงการ Longtruk Grant for the Art project 2020 ได้เร็วๆนี้

กิจกรรมจะมีขึ้นที่ Ex space, Art centre Silpakorn University และงานเสวนา ณ ชั้น 5th ห้อง Auditorium, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

สามารถติดตามวันเวลาของกิจกรรมได้ที่ facebook page – มหาลัยล่องตรึก : Longtruk Uni. และ Baan Noorg Collaborative Arts & Culture ค่ะ!

Artist: Nanut Thanapornrapee
Longtruk Grant for the art project 2020
Contemporary Art Exhibition & Talk

Curator: Paaroon Chuprasert

Venue:
Exhibition: Ex space, Art Centre Silpakorn University
Talk: 5th floor, Auditorium, BACC

Project Organizer: Baan Noorg Collaborative Arts and Culture
In Collaboration with: Art Centre Silpakorn University, Blackout Collective, JITR Collective.
Official Support: The Taipei Economic and Cultural Office in Thailand and Ministry of Culture, Republic of China (Taiwan)
.
.
#baannoorg#longtrukgrantfortheart2020#baannoorgcolloborationartandculture#baannoorgofflab#baannoorggrant#artistgrant#grantfortheart#supportartist#emergingartist#CulturalTaiwanTH#artcentresilpakornuniversity#baannoorg10yearsanniversary

Dates:
5 March – 10 April 2021

Location:
Exhibition: Ex Space, Art Centre Silpakorn University | Talk: 5th Floor, Auditorium, BACC

Curator:
Paaroon Chuprasert

‘ประเด็นทางสังคมและประวัติศาสตร์ที่ข้องเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีความทับซ้อนทางวัฒนธรรมร่วมกันอยู่ภายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อาทิ ชาวมอญ ชาวจีน ชาวไทยวนฯลฯ ศิลปินได้ทำการศึกษาและค้นหาเรื่องเล่ากระแสรองที่ประกอบเป็นตัวตน เสมือนเป็นการค้นหาชิ้นส่วนของเบาะแสเพื่อแกะรอยประวัติศาสตร์ย่อยและเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ขบวนการทำงานบนผิวระนาบที่ถูกฟอกขาวทางประวัติศาสตร์………’

ติดตามผลงานของ Nanut Thanapornrapee (jump) ศิลปินในโครงการ Longtruk Grant for the Art project 2020 ได้เร็วๆนี้

กิจกรรมจะมีขึ้นที่ Ex space, Art centre Silpakorn University และงานเสวนา ณ ชั้น 5th ห้อง Auditorium, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

สามารถติดตามวันเวลาของกิจกรรมได้ที่ facebook page – มหาลัยล่องตรึก : Longtruk Uni. และ Baan Noorg Collaborative Arts & Culture ค่ะ!

Artist: Nanut Thanapornrapee
Longtruk Grant for the art project 2020
Contemporary Art Exhibition & Talk

Curator: Paaroon Chuprasert

Venue:
Exhibition: Ex space, Art Centre Silpakorn University
Talk: 5th floor, Auditorium, BACC

Project Organizer: Baan Noorg Collaborative Art and Culture
In Collaboration with: Art Centre Silpakorn University, Blackout Collective, JITR Collective.
Official Support: The Taipei Economic and Cultural Office in Thailand and Ministry of Culture, Republic of China (Taiwan)
.
.
#baannoorg#longtrukgrantfortheart2020#baannoorgcolloborationartandculture#baannoorgofflab#baannoorggrant#artistgrant#grantfortheart#supportartist#emergingartist#CulturalTaiwanTH#artcentresilpakornuniversity
#baannoorg10yearsanniversary

Dates:
5 March – 10 April 2021

Location:
ExhibitionEx Space, Art Centre Silpakorn University | Talk: 5th Floor, Auditorium, BACC

Curator:
Paaroon Chuprasert

‘แม้ภาพทิวทัศน์ราคาถูกจะสามารถหาซื้อขายได้ตามตลาดทั่วไป แต่อีกมุมหนึ่งความฝันที่ลอยเคว้งอยู่ระหว่างความจริงเสมือนนั้นกลับมีราคาที่ต้องจ่ายสูงและจับต้องไม่ง่ายดายเหมือนตัวภาพ’

ติดตามผลงานของ Krittaporn Mahaweerarat (ploy) ศิลปินในโครงการ Longtruk Grant for the Art project 2020 ได้ในเร็วๆนี้

กิจกรรมจะมีขึ้นที่ Ex Space, Art Centre Silpakorn และ 5th floor , Auditorium, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ และสามารถติดตามวันเวลาของกิจกรรมได้ที่ facebook page – มหาลัยล่องตรึก : Longtruk Uni. ค่ะ!

Artist: Krittaporn Mahaweerarat
Longtruk Grant for the art project 2020
Contemporary Art Exhibition & Talk


Venue:
Exhibition: Ex space, Art Centre Silpakorn University
Talk: 5th floor, Auditorium, BACC
Curator: Paaroon Chuprasert

Project Organizer: Baan Noorg Collaborative Art and Culture
In Collaboration with: Art Centre Silpakorn University, Blackout Collective, JITR Collective.
Official Support: The Taipei Economic and Cultural Office in Thailand and Ministry of Culture, Republic of China (Taiwan)


#baannoorg#longtrukgrantfortheart2020#baannoorgcolloborationartandculture#baannoorgofflab#baannoorggrant#artistgrant#grantfortheart#supportartist#emergingartist#CulturalTaiwanTH#artcentresilpakornuniversity#baannoorg10yearsanniversary

Event:
Test Streaming Live – HAWIWI : I wish I wrote a History

Dates:
9 January 2021

HAWIWI: I wish I wrote a history
By Nanut Thanapornrapee
Venue: Live streaming @ Facebook page มหาลัยล่องตรึก : Longtruk Uni.
Date: January 9th, 2021
Time: 14:00 – 16:00 P.M.


(โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของ ณณฐ ธนพรรพี ศิลปินในโครงการ Longtruk Grant for the Art project 2020)

HAWIWI: I wish I wrote a history คืออีเว้นท์ที่เปิดแพลตฟอร์มให้เหล่านักเล่าขาน รักการขุดค้น ได้เข้ามาหยิบจับและละเล่น ‘การ์ดเกมส์ออนไลน์’ ในพื้นที่จำลองสดๆ ร้อนๆ แห่งใหม่ ปฏิบัติการนี้จะทำให้ระนาบแบบดั้งเดิมที่ฉาบไปด้วยเรื่องเล่ากระแสหลักกำลังจะถูกแหวกออก และหว่านแหลงไปใหม่ เพื่อควานหาเอาเรื่องราวย่อยๆ ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่งที่ยังไม่ถูกพูดถึงออกมาHAWIWI คือชื่อของเกมส์การ์ด (Card Game) ที่ ณณฐ ใช้เป็นเครื่องมือในการขุดค้นตะกอนของเรื่องเล่า เก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมสิ่งที่ตกค้างอยู่ตามหลืบมุมในเรื่องเล่ากระแสหลัก แล้วจึงนำมากรองย่อยเป็น ‘คำสั้นๆ’ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ ต.หนองโพ จ.ราชบุรี ได้ร่วมกันวาดภาพขึ้นมาตามแต่จินตนาการและประสบการณ์ของพวกเขาด้วยคำที่ศิลปินได้กำหนดไว้

นับแต่นั้นการ์ดเกมส์ HAWIWI จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาศิลปินค้นหาช่องทางในการลักลอบเผยแพร่ประวัติศาสตร์กระแสรองเหล่านี้ ผลงานจะเกิดขึ้นในรูปแบบคับคล้ายคับคลากับการแสดงสด (Performance) โดยนักสำรวจ และผู้เล่าขานครั้งนี้คือ น้องๆจากชมรมโบราณคดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่จะมาร่วมท่องแล่นและละเล่นไปบนพื้นที่จำลองที่ศิลปินสร้างขึ้น ศิลปินได้สร้างผลงานไปพร้อมกับการรับชมและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ชมผ่านการ Live Streaming ทางออนไลน์ไปพร้อมๆ กันเรื่องราวที่เขาจะบอกเล่าให้พวกเราฟังนั้นจะเป็นอย่างไร? จะแปลกหูออกไปมากน้อยแค่ไหน? หรือเราจะพบสิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือไม่?HAWIWI จะนำมันออกมาเล่าใหม่และรับประกันความสนุกแน่น๊อนนนน!

Project Organizer: Baan Noorg Collaborative Art and Culture
In Collaboration with: Art Centre Silpakorn University, Blackout Collective, JITR Collective.
Official Support: The Taipei Economic and Cultural Office in Thailand and Ministry of Culture, Republic of China (Taiwan)

เพื่อความเข้าใจและเพิ่มอรรถรสในการรับชม HAWIWI: I wish I wrote a History มากยิ่งขึ้น เราจะอธิบายวิธีเล่นและกติกาคร่าวๆกัน

 การ์ด HAWIWI มีที่มาจากเรื่องราวที่ศิลปินเก็บเล็กผสมน้อยด้วยการพูดคุยกับผู้คนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพบว่ามีเรื่องราวย่อยๆที่ซุกซ่อนอยู่มากมาย ศิลปินได้นำคำเหล่านั้นมากรองย่อยจนเหลือเป็น Keyword สั้นๆ และสร้างเป็นการ์ดเกม HAWIWI เพื่อสร้างประวัติศาสตร์กระแสย่อยที่ไม่ได้ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์กระแสหลักขึ้นมา การ์ด HAWIWI มีจำนวนทั้งหมด 75 ใบ ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับแจกไว้ในมือคนละ 5-6 ใบ วิธีชนะก็ง่ายมากๆ แค่ใครลงการ์ดหมดมือก่อนก็จะชนะไปทันที

 การ์ดจะมีอยู่สองประเภทด้วยกัน คือ การ์ดเรื่องเล่าธรรมดา (เป็นกรอบก้อนเมฆ) และ การ์ด Intercept (เป็นกรอบหนามแหลมๆ) ซึ่งการ์ดชนิดหลังนี้มีคุณสมบัติพิเศษ เมื่อผู้เล่นแต่ละคนเล่าเรื่อง หากเรามีการ์ด Intercept อยู่ในมือจะสามารถลงแย่งเรื่องเล่าของคนอื่น ให้ตนเองเป็นคนเล่าคนใหม่ได้ทันที เพื่อกันไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นเล่าเรื่องจนการ์ดหมดมือก่อน  ผู้เล่นที่โดนสกัดกั้นเรื่องเล่า ต้องหยิบการ์ดจากกองขึ้นมาไว้ในมือตามจำนวนเดิมตอนแรกเริ่มเกม

 อีกวิธีหนึ่งที่จะสกัดเรื่องเล่าของคนอื่นได้ก็คือ เมื่อผู้เล่นคนอื่นเล่าอยู่แล้วในเรื่องเล่าของเขามี keyword ที่ตรงกับการ์ดที่อยู่ในมือเราพอดิบพอดี ก็จะสามารถลงการ์ดนั้นได้ทันทีเพื่อแย่งเล่าเรื่องแทน

 หากผู้เล่นรู้สึกมาถึงทางตันและเล่าเรื่องด้วยการ์ดที่มีอยู่ในมือต่อไม่ได้แล้ว ก็สามารถหยิบการ์ดมาไว้ให้ครบตามจำนวนแรกเริ่มเพื่อเล่าเรื่องต่อได้คำเตือน: ระวังคนอื่นจะการ์ดหมดมือก่อนโดยไม่รู้ตัวนะ! ⊙﹏⊙

Facebook Live Page: https://www.facebook.com/events/705358646815959